FANDOM


Šablona:Doporučení Šablona:Vzhled a styl

Název článku obsahuje soubor doporučení jak vhodně nazývat jednotlivé články.

Pozor. Tento článek vám neposkytne žádné informace jak články psát. Jeho úkolem je popsat způsob, jak "správně" pojmenovat nový článek. Dodržování tohoto doporučení pomůže ostatním editorům k tomu, aby bezpečně dokázali napsat odkaz na článek nebo aby rychle dokázali zjistit, zda článek na požadované téma ve Wikipedii již existuje či nikoliv.


Velké počáteční písmeno Editovat

Vzhledem k technickým požadavkům programu, který zabezpečuje poskytování obsahu wikipedie (MediaWiki), je nutné, aby první písmeno v názvu článku bylo vždy velké. Proto název každého článku (hesla) ve Memory Alpha automaticky začíná velkým písmenem, ostatní jsou malá (např. Volný pád), pokud se nejedná o vlastní jméno (např. Nový Zéland), zkratku nebo značku (např. VOR (radiomaják)). Pokud napíšete druhé či další písmeno velké, již tak zůstane a bude jednat o jiné heslo než s malým písmenem. Např. Socha svatého Václava a Socha Svatého Václava.

Toto pravidlo obvykle nezpůsobuje žádný problém, čas od času se ale objeví výjimka. Například článek o počítačovém editoru sed by se správně měl jmenovat sed, z technických důvodů ale dostane název Sed.

Opatrně se zvláštními znaky Editovat

Některé zvláštní znaky působí problémy. Nepoužívejte znaky svislítko (|), křížek (#), složené a hranaté závorky ({}, []) ani tvrdou mezeru ( ); název nesmí začínat lomítkem (/). Název článku nesmí začínat ani interwiki kódem následovaným dvojtečkou, např. en:Memory Alpha či meta:Memory Alpha.

V názvu nepoužívejte znaky nenacházející se na klávesnici, a to ani tam, kde by podle obecných typografických pravidel měly správně být. Místo pomlčky (–) použijte spojovník/mínus (-), místo výpustky (…) tři tečky (...) atd.) (např. článek nazvěte Tramvajová trať Hlubočepy-Barrandov místo Tramvajová trať Hlubočepy–Barrandov). Z typograficky správné verze můžete udělat přesměrování. V textu článku však již použijte typograficky správnou verzi.


Dávejte přednost jednotnému číslu Editovat

Název článku vytvářejte v prvním pádu jednotného čísla, například tank. Pomnožné číslo nechte samozřejmě tak, jak je – tedy nůžky nikoliv [[nůžka]]. Toto pravidlo se netýká názvů kategorií, v nichž se naopak častěji používá množné číslo.

Pokud chcete v textu jiného článku použít výraz v jiném než základním tvaru a odkázat na článek, použijete svislou čárku (Alt 124 nebo Ctrl-Alt-W), např. [[volný pád|volným pádem]] se ukáže jako volným pádem. Pokud se použitý tvar liší od základního pouze přídáním koncovky nebo přípony na konec celého výrazu, lze použít také vymezení základního tvaru odkazovými závorkami, zápis [[právní stát]]y se ukáže jako právní státy.

Existují však výjimky u některých skupin článků:

a výjimky, které je nutné posoudit v jednotlivých případech:

  • jednotné a množné číslo rozlišujte tam, kde to má smysl. Například Běžec (sportovec) i Běžci (řád v biologii)
  • pokud se v běžném použití jednotné číslo používá velmi zřídka nebo vůbec ne (např. Smluvní přepravní podmínky)
  • ve zvláštních případech se vytvářejí i skloňované varianty. V případě označení data (např. 1. leden i 1. ledna) obsahují pouze přesměrování na základní tvar
  • v případech, kdy použití množného čísla vyžaduje úzus v daném oboru

Je nanejvýš vhodné dělat přesměrování z umístění článku na jednotném čísle, je-li slovo v jednotném čísle běžně nebo alespoň zřídka užívaným výrazem nebo lze-li očekávat, že by jej někdo pod tímto názvem mohl hledat nebo odkazovat (PtákPtáci).

Přesměrujte přídavná jména na podstatná jménaEditovat

Přídavná jména (např. demokratický) by měla být přesměrována na příslušné podstatné jméno (např. demokracie).

Podstatná jména slovesnáEditovat

Namísto sloves používejte podstatná jména slovesná. Např. použijte programování namísto [[programovat]].

Číslovky v názvu Editovat

Číslovky v názvu vypisujte. Tedy Druhá světová válka, nikoliv 2. světová válka. Můžete vytvořit přesměrování i na variantu názvu s nevypsanou číslovkou. Např. 1. termodynamický zákon.

Výjimku tvoří názvy, u kterých je číslice (číslo) jejich nedílnou a neměnnou části. Příkladem jsou názvy sloučenin (např. 1,4-cyklohexadien), označení planetek (např. 2006 HZ51 (planetka)), názvy programů (např. 602PC Suite), označení některých firem (např. 3M), letopočty (např. 1945), kalendářní data (např. 1. leden), jména panovníků (Karel IV.).

Jména osob a věcí Editovat

Používejte co nejobecnější označení pro osoby a věci tak, aby nebyly v konfliktu s označením jiných osob a věci.

Jména osob je třeba vypisovat celá, a to v souladu s většinou českých i zahraničních encyklopedií první písmeno jména velké, ostatní malá, například Karel Čapek. Není však žádoucí uvádět všechna křestní jména, tedy i ta, která jsou málo známá, správný název je např. Nelson Mandela, nikoli Nelson Rolihlahla Mandela (opět však lze vytvořit přesměrování).

Tam kde je to možné, vytvořte také přesměrování s co nejjednodušším tvarem jména, např. Kirk nebo Spock. Usnadníte ostatním editorům vytváření odkazů na článek.

Pokud je to nutné – buďte přesní Editovat

Pokud jsou např. ve více městech stejně nazvané objekty, uveďte u méně obvyklého rozlišení do závorky, např. Národní divadlo, tj. v Praze, a Národní divadlo (Brno). Pomocí kolmé čárky pak v textu může být odkaz zobrazován bez závorky: [[Národní divadlo (Brno)|]] se zobrazí jako Národní divadlo.

Tam, kde je významů jediného slova více, používejte rozcestníky.

Dávejte přednost plnému výrazu před zkratkou Editovat

Vyhněte se zkratkám. Výjimkou jsou případy, kdy tato zkratka je obecně známá a je vnímána jako samostatné slovo, např. laser nebo radar.

Nepoužívejte názvy článků, které vyvolávají dojem hierarchie článků Editovat

Článek Důkaz matematickou indukcí může být docela dobře součástí skupiny článků o důkazech nebo o matematice. Nepoužívejte názvy ve tvaru Důkaz/Matematická indukce a Důkaz/Sporem s použitím lomítka. Tento způsob pojmenování stránek můžete použít pouze na vašich diskusních stránkách.

Ostatní speciální pravidla Editovat

Jména panovníků a náboženských představitelů Editovat

Čeští panovníci by měli být uváděni bez dodatku v závorce, např. Karel IV., ostatní jen tam, kde je to nutné, např. František II. (Francie).

Měl by být užit přídomek, pokud byl používán: Karel IV. Sličný (1322 – 1328). Titul naopak ne, pokud to není nezbytné. Pak jej uvést v závorce: Nero, nikoliv [[císař Nero]], Jan Pavel II., ale Mikuláš II. (papež).

Jména, pro která existuje zažitá česká podoba, mají být v češtině, ostatní v původní podobě. Tedy Alžběta II., nikoliv stejně jako v angličtině Elizabeth II; Alfons XIII., nikoliv stejně jako ve španělštině Alfonso XIII; ale naopak Juan Carlos, nikoliv [[Jan Karel]].

Planetky Editovat

Pro případnou automatizaci práce s velkým množstvím názvů, které by někdy mohly kolidovat s jiným označením, se do názvu článku přidává rozlišení „(planetka)“ vždy, např. Sedna (planetka).

Webové servery Editovat

Názvem článku by mělo být pokud možno původní jméno webu (např. Orkut). Některé servery/firmy přitom mají přímo v názvu doménu: Amazon.com. Z důvodu snažšího rozlišení se doménové jméno přidává i v těch případech, kdy se název serveru kryje s jiným heslem. Například server Kompost má článek Kompost.cz, aby byl odlišen od kompostu. Tato varianta se upřednostňuje před opisy typu Kompost (internet).

Jména měst a obcí Editovat

Pokud cizí město má zažitý český ekvivalent, použijte ten např. Londýn, Vídeň, Řezno.

Pokud existuje více měst se stejným názvem, vhodně je rozlište: např. Praha a Praha (Slovensko) nebo Mnichov a Mnichov (okres Cheb).

Vodní tokyEditovat

Pokud má několik stejně významných vodních toků shodný název, rozlište je názvem toku, do kterého ústí. Např. potok Bělá ústící do Třemošné bude mít název Bělá (přítok Třemošné). V případě, kdy shodný název má řeka a potok, použijte pro rozlišení (řeka) a (potok).

Názvy filmůEditovat

Názvy filmů často kolidují s názvy knih nebo jinými výrazy. Proto používejte pro rozlišení výraz (film) např Krtek (film). Pokud existují různé filmy se stejným názvem, použijte pro rozlišení rok vzniku Titanic (film 1997).

SeznamyEditovat

Seznam českých spisovatelů vytvořte pod názvem Seznam českých spisovatelů, nikoliv jako [[Čeští spisovatelé]], [[Slavní čeští spisovatelé]], [[Jména slavných českých spisovatelů]] atd. Podívejte se na Seznam seznamů. Namísto ručního sestavování seznamů je někdy výhodnější vytvořit kategorii.

FirmyEditovat

Název článku o známé nebo důležité firmě je uveden bez označení právní formy. Např. Microsoft a ne [[Microsoft Corporation]], ČEZ a ne [[ČEZ, a.s.]], Plzeňský Prazdroj a ne [[Plzeňský Prazdroj, a. s.]] Právní forma je uvedena v článku. Rovněž je možné vytvořit přesměrování tak, aby i ten, kdo hledá název firmy společně s právní formou, nakonec článek našel.

Podívejte se též na Editovat

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Název článku

Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.