Memory Alpha
Advertisement

Ta strona zawiera słowniczek trudnych do przetłumaczenia trekowych określeń, stworzony z myślą o użytkownikach tłumaczących artykuły z angielskiej edycji Memory Alpha. W obliczu często pojawiających się problemów z jednolitością polskich tłumaczeń (również, a może lepiej: szczególnie w przypadku tłumaczeń telewizyjnych) celem stworzenia tej strony było zachowanie spójności tłumaczeń, a także pisowni i odmiany wspomnianych trudniejszych słów w artykułach. Staramy się zbierać tu te wszystkie pojęcia właściwe dla uniwersum Star Trek, których tłumaczenie na język polski nie jest jednoznaczne, lub dla których istnieją już ustalone kanony takich tłumaczeń i ich łamanie skutkowałoby zwiększaniem zamieszania.

Tak jak każda strona na Memory Alpha, tak i tą możesz dowolnie kopiować i publikować zgodnie z zasadami licencji Creative Commons License (zobacz: Memory Alpha: Prawa Autorskie). Ponadto, lista ta jest otwarta i możesz dodać do niej własne tłumaczenia, przyczyniając się do rozwoju Memory Alpha i popularności Star Treka w Polsce. będziemy Ci za to bardzo wdzięczni.

Ze specjalnymi podziękowaniami dla Madame Picard za pomysł projektu.

Słowniki internetowe[]

Jak dodać słówko?[]

Do uzupełnienia

A[]

 • Ablative armour - pancerz ablacyjny
 • Airlock - śluza
 • Antimatter -antymateria
 • Antimatter containment -pole utrzymujące antymaterię
 • Artificial quantum singularity -sztuczna (sztucznie stworzona) osobliwość kwantowa
 • Away team - grupa wypadowa, oddział zwiadowczy

B[]

 • Battle bridge - mostek bojowy
 • Borg Collective - Kolektyw Borg
 • Bridge - mostek
 • Bussard collector - kolektory Bussarda

C[]

 • Cargo bay - ładownia
 • Captain's log - dziennik kapitana
 • Captain's log, supplemental - dziennik kapitana, uzupełnienie
 • Cardassian - Kardasjanie, kardasjański
 • Cardassian Union - Unia Kardasjańska
 • Cardassian Demilitarized Zone (DMZ) - Kardasjańska Strefa Zdemilitaryzowana
 • Caretaker Array - Stacja Opiekuna
 • Chief engineer's log - dziennik starszego mechanika
 • Chief engineer's log, supplemental - dziennik starszego mechanika, uzupełnienie
 • Chief medical officer's log - dziennik głównego oficera medycznego
 • Chief medical officer's log, supplemental - dziennik głównego oficera medycznego, uzupełnienie
 • Chroniton radiation -promieniowanie chronitonowe
 • Cloaking device - urządzenie maskujące
 • Communications Research Center -Centrum Rozwoju Systemów Komunikacji
 • Continuum Q - Kontinuum Q
 • Coordinates - współrzędne
 • Core hatch (warp core hatch) - właz reaktora warp

D[]

 • Deflector shield - tarcza deflektora
 • Deuterium -deuter
 • Deuterium injector -injektor deuteru
 • Deuterium tank -zbiornik deuteru
 • Dilit (dilithium) -dilit
 • Dilithium articulation frame -Rama formująca dilit
 • Dilithium chamber hatch -właz komory dilitu
 • Dilithium crystal chamber -komora dilitu, komora kryształów dilitu
 • Dilithium crystal converter assembly -komora konwertera kryształów dilitu
 • Dilithium matrix -matryca dilitu
 • Distress beacon -boja ratunkowa
 • Driver coil -cewka napędu

E[]

 • Electromagnetic coil - cewka elektromagnetyczna
 • Electroplasma - elektroplazma
 • Emergency core shutdown -awaryjne wyłączanie (wygaszanie) reaktora
 • Emergency Medical Holographic program (EMH) -Awaryjny Hologram Medyczny
 • Engineering - maszynownia
 • EPS (electroplasma system) - EPS
 • EPS relay - przekaźnik sieci EPS, przekaźnik EPS, przekaźnik plazmy (lub elektroplazmy)

F[]

 • Federation - Federacja, Zjednoczona Federacja Planet, federacyjny, federacyjne itp.
 • Federation Council - Rada Federacji
 • Ferengi - Ferengi
 • Ferengi Alliance - Sojusz Ferengi
 • First officer's log - dziennik pierwszego oficera
 • First officer's log, supplemental - dziennik pierwszego oficera, uzupełnienie

G[]

 • Gamma radiation -promieniowanie Gamma
 • Gravimetric distortion -dystorsja grawimetryczna
 • Graviton catapult -katapulta grawitonowa
 • Graviton ellipse -elipsa grawitonowa
 • Gravity plating -płyty grawitacyjne

H[]

 • Holodeck - holodek, pokład holograficzny
 • Hyperdrive -hipernapęd
 • Hyper-impulse drive - napęd hiperimpulsowy

I[]

 • Ico-spectrogram -ico-spektogram
 • Impuls drive -napęd impulsowy, silniki impulsowe
 • Impulse capacitance cell -bateria impulsowa (?)
 • Impulse manifold -powielacz impulsowy
 • Inertial dampener - amortyzator bezwładności
 • Injector valve -zawory injektora
 • Intermix chamber -komora mieszanki (element reaktora warp -przyp)
 • Ion drive -napęd jonowy
 • Ion propulsion -silnik jonowy, napęd jonowy
 • Isolinear optical chips -optyczne chipy izolinearne
 • Isolinear subprocessor -podprocesor izolinearny

J[]

 • Jefferies tubes -kanały (tunele) Jefferiesa

K[]

 • Klingon -Klingon, klingoński
 • Klingon Empire -Imperium Klingonów, Imperium Klingońskie

L[]

 • Log - dziennik [służbowy lub prywatny]

M[]

 • Magnetic constrictor -zacisk magnetyczny (element reaktora warp -przyp)
 • Magnetic containment field (containing antimatter) - magnetyczne pole uszczelniające (zawierające antymaterię)
 • Magnetic containment field integrity - jednolitość magnetycznego pola uszczelniającego
 • Maneuvering thruster -silniki manewrowe
 • Metreon -metrion
 • Metreon cascade -kaskada metrionowa
 • Mooring beam - promień cumujący
 • Multiphasic shield -osłony wielofazowe

N[]

 • Nanites -nanity
 • Nanoprobe -nanosonda
 • Nacelle -gondola, gondola napędu warp
 • Neurogenic interface -neurogeniczny interfejs
 • Neuromuscular adaptation -Neuromięśniowa adaptacja
 • Neutral Zone - Strefa Neutralna

O[]

 • Optronic weapon - broń optroniczna
 • Orbs - Kamienie (dotyczy kamieni danych Bajor przez Proroków), Łza Proroków (Łza)
 • Outpost - baza graniczna, posterunek

P[]

 • Phase inducer -induktor fazowy
 • Phaser - fazer
 • Phaser rifle -karabin fazerowy
 • Phaser array -instalacja fazerowa
 • Phaser banks -baterie fazerów
 • Phaser cannon -działo fazerowe
 • Photon torpedo - torpeda fotonowa
 • Plasma manifold -powielacz plazmy
 • Plasma coil -cewka plazmowa
 • Plasma conduit -przewód plazmowy
 • Plasma coolant -chłodziwo plazmy
 • Plasma injector -injektor plazmy, wtrysk plazmy
 • Plasma intercooler -
 • Plasma relay -przekaźnik plazmy
 • Polaric ion -jony polaryczne
 • Polaric ion energy -energia jonów polarycznych
 • Positronic brain -mózg pozytronowy
 • Prime Directive - Pierwsza Dyrektywa
 • Progressive memory purge -progresywne czyszczenie pamięci

Q[]

 • Quantum Torpedo - torpeda kwantowa
 • Quantum slipstream drive -napęd strumieniowy

R[]

 • Ready room - gabinet kapitana
 • Romulan -Romulanie, romulańskie
 • Romulan (Star) Empire - Imperium Romulańskie (Romulańskie Imperium Gwiezdne)
 • Romulan Neutral Zone -Romulańska Strefa Neutralna
 • Rules of Acquisition -Zasady Zaboru

S[]

 • Second officer's log - dziennik drugiego oficera
 • Second officer's log, supplemental - dziennik drugiego oficera, uzupełnienie
 • Shore leave - przepustka
 • Shuttlebay - zatoka promowa (hangar)
 • Shuttlecraft - wahadłowiec (ewentualnie prom)
 • Sickbay - ambulatorium
 • Starbase - Baza Gwiezdna
 • Starfleet - Gwiezdna Flota, Flota Gwiezdna, Flota
 • Starfleet Academy - Akademia Floty Gwiezdnej, Akademia Gwiezdnej Floty
 • Starfleet Headquaters - Kwatera Gwiezdnej Floty
 • Starfleet Medical Academy - Akademia Medyczna Gwiezdnej Floty
 • Starfleet Medical - Departament Medyczny Gwiezdnej Floty
 • Starfleet Registry - Numer Rejestru Floty (np. NCC-1701)
 • Steelplast - stalplast
 • Shields (shield) - osłony
 • Solar sail - żagiel słoneczny
 • Soliton wave - fala solitonowa
 • Spatial vortex - wir przestrzenny
 • Subspace - podprzestrzeń
 • Subspace field emitter - emiter pola podprzestrzennego

T[]

 • Tactical data module -moduł danych taktycznych
 • Temporal Prime Directive -Pierwsza Dyrektywa Temporalna
 • Temporal vortex -wir temporalny, wir czasowy
 • Ten Forward - Dziesiąty Dziobowy (Kantyna na Dziobie)
 • Teraphasic coil -cewka terafazowa
 • Tractor beam -wiązka trakcyjna
 • Translation matrix -matryca translacyjna
 • Transphasic torpedo -torpeda transfazowa
 • Transphasic warp drive -transfazowy napęd warp
 • Transporter -transporter
 • Transwarp -transwarp
 • Transwarp coil -cewka transwarp
 • Transwarp drive -napęd transwarp
 • Transwarp threshold -bariera transwarp
 • Treaty of Algeron -Traktat z Algeron
 • Tricyclic plasma drive -plazmowy napęd trójcykliczny
 • Tricorder - trikorder
 • Trilithium - trilit, trójlit
 • Tritanium - trytanium

U[]

 • United Federation of Planets - Zjednoczona Federacja Planet

W[]

 • Warp barrier -bariera warp
 • Warp core -reaktor warp, reaktor napędu warp
 • Warp core breach -pęknięcie reaktora warp
 • Warp core ejection system -mechanizm (system) odstrzeliwania reaktora (rdzenia) warp,
 • Warp coil (warp drive coil) -cewka napędu warp
 • Warp drive -napęd warp
 • Warp field -pole warp
 • Warp field generator -generator pola warp
 • Warp nacelle -gondola napędu warp
 • Warp trail -trop warp
 • Weapons room - zbrojownia
 • Wormhole -korytarz podprzestrzenny

V[]

 • Variable geometry pylon -pylon zmiennej geometrii (pola warp)
 • Vulcan nerve pinch - wolkański ucisk nerwu / chwyt wolkański

X[]

Y[]

Z[]

Zobacz też:[]

Advertisement