FANDOM


Ten artykuł jest teraz edytowany przez Biter.
Prosimy nie edytować strony do czasu zniknięcia tej wiadomości. Nazwa użytkownika, który dodał tę wiadomość, jest wyświetlona na stronie historii. W razie problemów skontaktuj się z nim poprzez jego stronę dyskusji. Jeżeli ta strona nie była edytowana od dłuższego czasu, prosimy skontaktować się w wymienionym użytkownikiem lub usunąć szablon. Założeniem tego szablonu jest zmniejszenie konfliktów edycji.

Transporter, jest urządzeniem umożliwiającym podprzestrzenne przemieszczenie przedmiotów pomiędzy dwoma punktami. Przemieszczenie takie następuje niemal natychmiastowo. Transportery umożliwiają dematerializację transmisję a następnie odtworzenie przenoszonego obiektu. Proces taki nazywa się potocznie przesyłem.


Historia:

Technologia Transportera używana jest przez wiele Cywilizacji na obszarze całej Galaktyki. Twórcą pierwszego Ziemskiego transportera był Emory Erickson, który w 2121 roku dokonał pierwszego przesyłu. Pierwszy w pełni użytkowy transporter został zbudowany jeszcze przed rokiem 2139. Wprowadzenie transportera do powszechnego użytku wywołało liczne kontrowersje. Odnoście jego bezpieczeństwa oraz celowości stosowania. Rozważania na temat transportera często wykraczały po za granice naukowe takie jak zdrowie osoby przesyłanej, kończąc się na aspektach metafizycznych. Część przeciwników tej technologii w rozważaniach swych wysuwała argument braku pewności czy osoba przesłana jest nadal ta samą istota ludzką czy też może już jej klonem podczas gdy pierwowzór zginą w czasie transportu. Ten typ argumentów miał na celu uderzenie w sferę moralną ludzi pomijając wszelkie argumenty naukowe oraz ekonomiczne (ENT: Daedalus).

Data wynalezienia transportera podana w serialu Star Trek: Enterprise jest sprzeczna z informacjami wynikającymi z serialu Star Trek: The Next Generation.

W odcinku „The Masterpiece Society” załoga U.S.S Enterprise-D przybywa do ludzkiej kolonii na planecie Maab IV. Pomimo iż kolonia ta założona była „przed 200 laty”, jej mieszkańcy nie znają technologii transportera. Przyjmując czas powstania kolonii na 200 lat wstecz okazuje się że założyciele kolonii Moab IV nie słyszeli o transporterze w roku 2168 czyli w 30 lat po wynalezieniu transportera i 15 po jego zamontowaniu na okręcie Enterprise (NX-01). Jednakże rozbieżność tą można wyjaśnić w stosunkowo prosty sposób. Określenie 200 lat nie musi oznaczać precyzyjnej daty powołania kolonii a jedynie jej przybliżenie. Tak więc kolonia mogła powstać przed 215 laty co przy locie z ziemi wynoszącym kolejnych 10 do 15 lat wyjaśnia nieznajomość tego rodzaju technologii przez mieszkańców kolonii. Możliwe jest również zatracenie tego typu wiedzy przez kolonistów w związku z nieposiadaniem takiego urządzenia.

Kolejna informacja kanoniczna niezgodna z datą wynalezienia transportera (ENT: Daedalus), pochodzi z odcinka TAS: The Terratin Incident. Zamieszkujący planetę Terra 10 koloniści dysponują transporterem mimo że przybyli do kolonii w roku 2069 i nie utrzymywali później kontaktów z Ziemią. Można sądzić że pierwotnie koloniści nie znali tej technologii jednak wynaleźli ją równolegle do Ziemian na terenie kolonii. Jest to jedyne wytłumaczenie umożliwiające zgodność informacji podanych w tym odcinku z (ENT: Daedalus).

Enterprise NX-01 był jednym z pierwszych okrętów Ziemskiej Gwiezdnej Floty, wyposażonych w Transporter pozwalający przesyłać istoty żywe. Początkowo transporter używany był raczej sporadycznie. Do powszechnego użytku Transporter wszedł w trakcie eksploracji niebezpiecznego rejonu „Delphic Expanse”.

Pierwsze transportery były urządzeniami stosunkowo zawodnymi, przez co większość z nich nie była przeznaczona do transportu istot żywych. Stanowiły one zbyt durze ryzyko dla życia bądź zdrowia, wypadki z transporterami zdarzały się również znacznie później. Nawet w późniejszym okresie gdy transporter był w powszechnym użyciu jako bezpieczny i szybki środek transportu, wiele ras, w tym ludzie zachowali alternatywne sposoby przemieszczania.

W okresie powszechnego użycia transporterów, zdiagnozowano pojawienie się skutków ubocznych tego typu przemieszczania. Pierwszą zdiagnozowaną chorobą była „Psychoza Przesyłowa”, po raz pierwszy pojawiła się ona w 2209 roku (TNG: Realm of Fear), jakkolwiek i w okresie wcześniejszym występował paranoiczny strach przed transporterem: Doktor McCoy (Star Trek: The Motion Picture).

Znaczenie transportera rosło wraz z rozwojem Gwiezdnej Floty, oraz rosnącą liczbą misji eksploracyjnych na nieznane obszary Galaktyki. Transporter upraszczał prowadzenie misji zwiadowczych i badawczych na powierzchni planet uwalniając załogę od konieczności lotu promem. W przypadku sytuacji zagrożenia zdrowia bądź życia przebywających na powierzchni członków załogi, mogli być oni niemal natychmiast przetransportowani na okręt (ENT: Strange New World).

Okres rozwoju technologii przesyłu ludzi i przedmiotów przypada na XXIV wiek. Wtedy to wynaleziono metodę przesyłu ludzi pomiędzy dwoma miejscami bez konieczności udawania się do hali transportera. Tego typu przesył jest niezwykle użyteczny przy przesyłaniu osób bezpośrednio do ambulatorium. Zasada przesyłu jest analogiczna do zwykłej procedury przesłania osoby na platformę transportera, pochłania jednak dwukrotnie więcej energii gdyż w istocie są to dwa następujące po sobie przesyły. W XXIX wieku, Gwiezdna Flota wynalazła Transporter Temporalny. Działa on na zasadzie zbliżonej do wcześniej znanego urządzenia, pozwala jednak na przesyłanie osoby po miedzy różnymi punktami w czasie (ENT: Shockwave).

Podstawowa zasada działania transportera używanego przez Federację, jest analogiczna do urządzeń stosowanych prze inne rasy. Cechą wyróżniającą jest niebieski kolor wiązki przesyłającej (w późniejszym okresie zakres kolorystyczny wiązki podlegał zmianom, w czasach The Next Generation pojawiały się w niej elementy złote.


Działanie:

Większość wywodzących się z kwadrantów Alfa I Beta ras, które na przestrzeni XXIV wieku przemierzały kosmos znała I stosowała technologię transportera. Transporter był niezwykle użyteczny przy przenoszeniu zaopatrzenia i personelu na niewielką odległość, np. z okrętu na powierzchnię planety lub w kierunku przeciwnym. Transporter niemal całkowicie zastąpił małe pojazdy i promy w transporcie ludzi pomiędzy miejscami na planecie. Przemieszczanie się bez użycia pojazdów umożliwiało szybszy dostęp do dowolnego miejsca zasięgu wiązki transportującej bez konieczności dostosowywania się do częstotliwości pojawiania się tradycyjnych środków lokomocji. Benjamin Sisko oraz Harry Kim używali transportera w czasie swej nauki w Akademii Gwiezdnej Floty w San Francisco by odwiedzać rodziców w Nowym Orleanie i Południowej Karolinie (DS9: Explorers, VOY: Non Sequitur).

Za poprawne funkcjonowanie, naprawy oraz obsługę transportera odpowiada [[Szef Transprtera[[. Na okręcie U.S.S Enterprise-D funkcję tą pełnił Miles O’Brien, późniejszy główny inżynier stacji Deep Space 9. W serialach i filmach często zdarzało się iż służbę przy konsoli pełnili przypadkowi oficerowie działu technicznego (TNG) bądź tzw. Redschirt (TOS). W XXIV wieku możliwe było sterowanie transporterem z innych konsoli komputerowych niż tylko tej w hali transportera.

Do zdalnego uaktywnienia transportera mogą być użyte specjalne noszone na ramieniu ratunkowe opaski transportujące, komunikatory oraz montowane w pojazdach transpondery. Zdalna aktywacja transportera stosowana jest w sytuacjach kryzysowych oraz w wypadku gdy cała załoga opuszcza okręt macierzysty (TNG: The Best of Both Worlds, Realm of Fear, DS9: The Jem’Hadar).

Proces przesłania przedmiotu bądź osoby za pomocą transportera składa się z kilu etapów. Jako pierwsze następuje ustawienie ordynatów miejsca docelowego, w czasie tego procesu specjalne namierzające skanery weryfikują i programują miejsce docelowe. Następnie przesyłany obiekt, bądź istota są skanowane na poziomie kwantowym przy pomocy skanera molekularnego.

Pochodzące ze skanera dane zostają przetworzone przez Kompenstor Heisenberga, określający położenie wszystkich subatomowych fragmentów przedmiotu bądź też istoty podlegającej przeniesieniu. Stworzona w ten sposób mapa struktury fizycznej przesyłanego obiektu zostaje rozłożona na biliony kiloquadów danych i przekształcona w strumień materii. W czasie przygotowywania przez system przesyłu, strumień materii przechowywany jest w buforze wzorca. Takie zachowanie wzorca przesyłanej osoby pozwala na odtworzenie jej struktury w razie niepowodzenia procesu przesyłu. Bufory mają ponadto za zadanie korygować zmianę położenia przesyłanego obiektu, osoby tak by nie doszło do zniekształcenia jego struktury biologiczno fizycznej.

W trakcie samego transportu strumień energii przesyłany jest do miejsca docelowego przy pomocy częstotliwości podprzestrzennej. W czasie przesyłu obsługa transportera obserwuje częstotliwość transmisji w celu uniknięcia kontaktu z promieniowaniem, bądź innym sygnałem. W razie wystąpienia zakłóceń uniemożliwiających bezpieczny przesył, grożących dezintegracją lub zniekształceniem sygnału osoba przesyłana jest ściągana ponownie na platformę transportera. Przesyłany sygnał ochraniany jest przez pierścień graniczny przesyłu (ACB). Osłania on przesyłany sygnał umożliwiając transport w Warp, powstrzymuje jednocześnie przed rozpadem lub zniekształceniem dane natrafiające na osłony umożliwiające jedynie częściowe przenikanie.

Początkowo technologia przesyłu uniemożliwiała osobie przesyłanej wykonanie jakiegokolwiek ruchu. Sytuacja zmieniła się w latach siedemdziesiątych bądź osiemdziesiątych XXIII wieku, postęp technologiczny umożliwił wykonywanie osobom przesyłanym ograniczonego zakresu ruchów.

‘’ Z wyjątkiem jednej bądź dwóch sytuacji, wszystkie osoby przesyłane w serialach ENT, TOS oraz TAS były nieruchome. Taka sama sytuacja miała miejsce w Star Trek: The Motion Picture. Począwszy od Star Trek II: The Wrath of Khan, przesyłane osoby poruszały się bądź nawet prowadziły konwersację.’’


Zasady bezpieczeństwa:

Podobnie jak inne technologie używane przez Gwiezdną Flotę, transporter posiada własne zasady bezpieczeństwa, protokoły oraz procedury postępowania. W sytuacjach kryzysowych, wiele z tych zasad może zostać zmodyfikowanych lub nawet pominiętych.

Jeden z protokołów bezpieczeństwa ochrania przesyłany obiekt od rozpoczęcia dematerializacji, przed ingerencją zewnętrzną w przesyłaną wiązkę. Ochrona ta obejmuje zarówno ochronę przed ingerencją za pomocą silnej wiązki energetycznej, takiej jak fazer jak również przed ingerencją fizyczną (ENT: Broken Bow, TOS: Bread and Circuses, Star Trek VI: The Undiscovered Country, TNG: A Matter of Perspective, The Most Toys).

W początkowym okresie stosowania transportera tego typu osłona nie była stosowana. Materia zewnętrzna mogła zostać w sposób przypadkowy pochwycona przez wiązkę przesyłającą i przesłana bądź złączona z przesyłanym obiektem (ENT: Strange New World).

W XXIV wieku na wszystkich okrętach Federacji stosowane były Biofiltry. Miały one na celu dekontaminacje przenoszonych obiektów oraz prewencyjne zatrzymywanie niepożądanych substancji, patogenów oraz pewnych form promieniowania włączając w to promieniowanie tetha ( VOY: Macrocosm, Night).

Pomimo iż biofiltry dokonują ogólnej dekontaminacji w czasie każdego transportu, usunięcie pewnych grup substancji wymaga dokonywania każdorazowej kalibracji filtrów podnoszącej ich efektywność. Kalibracja taka odbywa się w zależności od środowiska z jakiego dokonywany jest przesył oraz rodzajów niepożądanych substancji w nim występujących. Biofiltry nie są w stanie odfiltrować pewnej konkretnej grupy substancji oraz patogenów jak i większości rodzajów energii psychicznej (TNG: Lonley Among Us, Power Play).

Biofiltry wykrywały i unieszkodliwiały transportowaną broń oraz materiały wybuchowe (TNG: Realm of Fear, Schizoid Man).

Pomijając sytuacje krytyczne protokoły bezpieczeństwa uniemożliwiają przesył obiektów bądź ludzi w czasie lotu w Warp (TNG: The Shizoid Man).

Treści społeczności są dostępne na podstawie licencji CC-BY-NC , o ile nie zaznaczono inaczej.