FANDOM


Befälhavare är den person som har befälet. Som exempel kan nämnas befälhavaren över rymdskeppet USS Voyager vilken var kommendör Kathryn Janeway. En befälhavare kan ha befälet över allt ifrån en mindre grupp till en flotta eller armada.

Denna sida är inte komplett.

Denna artikel har markerats som en sida som behöver mer information. Besök artikelns diskussionssida för att se vad som behöver åtgärdas och redigera gärna artikeln för att hjälpa till.
Community content is available under CC-BY-NC unless otherwise noted.