Memory Alpha
Advertisement

Militär term. Befälskedjan är bildad av grader. Enkelt uttryckt; ju högre grad desto mer inflytande har du. I Stjärnflottan finns det två huvudsakligen typer av grader: officersgrader och underofficersgrader. Dessutom förekommer det även civila grader.


Officersgrader[]

Officerare är befäl som genomgått officersutbildning på Stjärnflotteakademin eller tjänstgjort länge och väl. Officersgraderna delas i Star Trek dessutom in i tre grupper: flaggofficerare, truppofficerare och tjänsteofficerare.

De som inte genomgått officersutbildning kan endast bli tjänsteofficerare. De som som genomgått officersutbildning går en truppofficersgrad efter utbildningen.

Den lägsta officersgraden är Fanjunkare och den högsta Flottadmiral.

De som genomgår officersutbildning på Stjärnflotteakademin innehar graden Kadett. De kan också kallas rekryt.


Underofficersgrader[]

Underofficerare är befäl som inte genomgått officersutbildning. Den lägsta graden är Underofficer tredje klass och den högsta är Förvaltare.

Civila grader[]

Exempel på civila grader i Star Trek är diplomat, ambassadör och besättningsman.

Advertisement